• ساعت : ۸:۳۲:۱۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ 
  • کد خبر : ۳۳۹۵
عملكرد مالی سازمان حمل و نقل همگانی شهر تنكابن در یك نگاه
رشد درآمدی سازمان حمل و نقل شهرداری گامی در جهت استقلال مالی این سازمان
 

عملکرد مالی سازمان حمل و نقل همگانی شهر تنکابن در یک نگاه

رشد درآمدی سازمان حمل و نقل شهرداری گامی در جهت استقلال مالی این سازمان

یکی از اهداف این دوره از مدیریت شهری تنکابن توجه به  استقلال مالی سازمان های تابعه شهرداری بوده به نحوی که از تکیه و وابستگی به شهرداری مرکزی خارج و به سمت تامین منابع درآمدی برای اداره خود حرکت نماید که این مهم در دوسال از مدیریت_شهری جدید با تکیه بر توانمندی پرسنل و شناسایی ظرفیت های درآمد پایدار جهت نیل به اهداف مالی سازمان توانست به رشد قابل توجه و مهمی دست پیدا کند این روند رو به رشد درآمد مالی سازمان حمل و نقل نه تنها در سال ۹۸ با توجه به شرایط اقتصادی متوقف نشد بلکه به شکوفایی مالی سازمان منجر گردید و ظرف مدت ده ماه علاوه بر تحقق بودجه ، ۲۰ درصد مازاد درآمد نیز در دوماه مانده به سال جدید وصول گردیده شد.

شناسایی و بکارگیری ظرفیت های مالی از یک سو و نگاه مدیران با توجه به شکوفایی مالی سازمان در سال ۹۸ از سوی دیگر منجر گردید بودجه ی پیشنهادی سال جاری (۱۳۹۹) با رقم هفده میلیارد ریال به صحن پارلمان شهری جهت تصویب ارائه شود.

 
 
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.0.0
    V5.5.0.0