• ساعت : ۱۲:۴۷:۵۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ 
  • کد خبر : ۳۵۵۲
آگهی تجدید مزایده كتبی
 

آگهی تجدید مزایده کتبی

شهرداری تنکابن در نظر دارد ؛ برابر بند ۵-۸ مصوب شماره ۱۱۷ شورای اسلامی شهر تنکابن از طریق مزایده کتبی نسبت به فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت ۵۰۰ متر مربع واقع در تنکابن خیابان فردوسی شرقی کوچه ایثار ، دارای پلاک ثبتی ۲۳۳۸ فرعی از ۲ اصلی اقدام نماید.

لذا از کلیه خریداران واجدالشرایط تقاضا می شود ظرف مدت ۳ روز پس از انتشار آگهی برای دریافت اسناد مزایده به اداره مالی و اقتصادی شهرداری مراجعه نمایند.

 
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.0.0
    V5.5.0.0