• ساعت : ۱۳:۵۰:۳۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ 
  • کد خبر : ۳۵۶۰
آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

موضوع: حسابرسی اسناد مالی سال ۱۳۹۸

شهرداری تنکابن در نظر دارد نسبت به انجام حسابرسی اسناد مالی سال ۱۳۹۸ اقدام نماید.  لذا از کلیه شرکت های حسابرسی واجدالشرایط و دارای عضو جامع حسابداران رسمی دعوت به عمل می آید

 جهت دریافت اسناد مناقصه به اداره مالی و اقتصادی شهرداری مراجعه فرمایید.

 
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.0.0
    V5.5.0.0